JIJ hebt de macht, wij hebben de kennis, samen zullen we jou bevrijdentrans4mator.nl
Contact
Wat is de Transformator?
Voor wie is de Transformator?
onze producten
artikelen
de Transformator voor Succes en Meesterschap
het boek van Wallace Wattles en Margareth Lee
Onze audio's
De MP3 audio's om je verleden te helen
Een video voor herprogrammering van je relatie met geld
inhoud van onze trainingen en cursussen
agenda
Ego en de zogenaamde gevaren van de Secret
Ik ontving een mailtje van iemand die schreef
"Ik denk dat de denkgeest ook moet oppassen om niet in een valkuil te vallen. Zolang de denkgeest nog niet genezen is van de verslaving aan het ego, kun je met The Secret ook de irrelevante dingen aantrekken."
In "A Course in Miracles" las ik dat de gedachten die ik denk niet de gedachten van God zijn.
Dit is weer een voorbeeld daarvan.
Wie gelooft in valkuilen? God niet ...
En wat God niet kent is niets en nergens! Daar ben ik heel blij om, want als ik mijn menselijke gedachten goed bekijk, ben ik blij dat God ze niet kent en dat ze niets zijn.
Deze discussie over de zogenaamde gevaren van de wet van aantrekking is hoog opgelaaid in Amerika en zal Nederland ook wel bereiken. Vooral de fundamentalistische Christenen voelen zich bedreigd door de openbaarmaking van deze kennis, die Jezus al 2000 jaar geleden heeft gegeven en die zij tot nu toe zo succesvol onder de mat konden vegen. Normaal zou ik niet meedoen aan een discussie over de zogenaamde gevaren van The Secret of misbruik van de wet van aantrekking. Ego haat de waarheid en dus discussieer ik niet met het ego, punt. Dat is niet goed voor mijn eigen vibratieniveau. Het is geen golflengte waarop ik wil zitten en daarom krijgen mensen die mij daarover schrijven gewoonlijk geen antwoord.
Toch zijn er ook mensen, zoals deze schrijver, die oprecht willen weten hoe ze met deze angstige ideeën van het ego om kunnen gaan en voor hun schrijf ik dit artikel. Soms komen mensen net in een kerk en beginnen de Bijbel te lezen. De Heilige Geest wil ze dan leiden naar de Waarheid en het licht in ze wordt ontstoken. Een nieuwe Christen wordt dan meteen onder de hoede van een agent van het ego, iemand die al langer tot de kerk hoort, geplaatst en binnen de kortste keren is het licht weer gedoofd. Vooral de mensen die de goddelijke werkelijkheid pas ontdekken, zijn doelwit van het ego om ze in de beperkende wereld van het ego-denken te houden.
De angst voor het kennen en toepassen van de wet van aantrekking is de angst voor onze eigen macht en het is precies waar het ego ons wil hebben. Alsof mensen deze wet niet altijd toepassen!!! Alleen doen ze het gedachteloos en trekken ze dan ook allerlei omstandigheden en dingen aan die ze niet willen. En daar kunnen ze zich dan ook nog klein en machteloos bij voelen en zo nog meer ellendigs aantrekken!
In het Calvinisme vind je verheerlijking van gebrek en heel veel veroordeling van de overvloed die God ons wil geven. En natuurlijk in sommige oude Christelijke tradities. Kijk maar naar de zogenaamde heiligen die zichzelf zweepslagen gaven en in grote armoede leefden. In tegenstelling daarmee rijden vele Zen monniken in Japan allemaal in Rolls Royces e.d.

Onthechting hoort bij de wet van aantrekking. Je kunt dingen alleen aantrekken wanneer je je verlangen overgeeft aan God in het vertrouwen dat het is geschied. Dat is ware onthechting. Om ons te misleiden heeft Ego ervan gemaakt dat je moet afzien, met het minimale moet leven. God is rijk en God wil dat wij ook alles hebben. Daarom zei Jezus dat we ons geen zorgen moeten maken over "jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken." Ego legt dit uit alsof bezit slecht is en daarmee hebben de Christelijke kerken eeuwenlang mensen arm gehouden, maar dat bedoelde Jezus helemaal niet, integendeel! Wanneer we ons zorgen maken vibreren we op het niveau van gebrek en dan trekken we gebrek aan. Daar wilde Hij ons voor waarschuwen.
De verslaving aan het ego houdt in dat mensen verslaafd zijn aan gebrek en pijn en lijden. Ego wil dat we lijden. Het is heel onchristelijk om te lijden. Ego probeert ons aldoor af te houden van alles wat goed voor ons is, onder andere door ons wijs te maken dat we sommige dingen niet mogen hebben. Terwijl het ons wel ziekte, pijn, armoede, liefdeloosheid en dood laat ervaren als dingen die zogenaamd goed zijn voor ons en die erbij horen. In de goddelijke werkelijkheid bestaat dat niet, er is daar alleen geluk en overvloed aan al het goede, geen enkele vorm van dood.

Kun je je voorstellen dat God zou denken dat wij in gebrek moeten leven of dat wij iets niet mogen hebben omdat het irrelevant is? God heeft geen gebrek aan wat dan ook. We mogen van God alles hebben, het meest irrelevante, zelfs deze wereld van zogenaamd goed en kwaad en zelfs gebrek ...

Zodra er een gevoel bij je opkomt van 'ik mag iets niet" of "iets is niet goed voor me" dan spreekt het ego. God weet dat niets je kwaad kan doen.
Wanneer je onbewust bent is je macht om te scheppen aan banden gelegd en dus ben je veilig voor je wanscheppingen. Die zijn dan allemaal vergankelijk en tijdelijk. Al is de tijdelijke ervaring van ze niet prettig.
Wanneer je bewust bent, sta je onder goddelijke leiding en trek je alleen de dingen aan die je echt gelukkig maken. En verder op overvloedige wijze alles wat je nodig hebt voor je aardse bestaan.
In de mail stond ook: Vroeg of laat merkt de denkgeest op dat er maar een doel kan zijn: eenwording met God.
Eenwording met God is geen doel, maar een feit. Ons doel is wel bewustwording van onze eenheid met God. En we hoeven ons niet druk te maken om dat doel te bereiken, want het is verzekerd. Uiteindelijk komen we allemaal thuis bij God. We kunnen het ook niet zelf voor elkaar krijgen. Alleen God verandert mensen echt.
Wanneer je je onder leiding stelt van de Heilige Geest, dan is de afspraak dat Die je af zal houden van alles wat je weer op een zijpad brengt. Je hebt dan geen verlangens meer die je misleiden en doelen die je van het Licht afhouden, vallen gewoon weg. De verlangens om je broeder als een lichaam te zien en zo zijn werkelijkheid te ontkennen en hem gevangen te houden in de hel van het ego, vallen weg. Je gaat zien hoe waardeloos het is om op die manier in relatie tot een ander te staan. Elk verlangen om te winnen, meer of beter te zijn dan een ander, houdt ook op. Je wil alleen nog het ego overwinnen en meer en beter zijn dan je oude geconditioneerde kleine beperkte zelf.
Een uitspraak van Jezus die veel gebruikt wordt door het ego is: "Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen."
Wanneer je schatten verzamelt met je aardse bewustzijn, dan geloof je in dieven en in vergankelijkheid en in vasthouden. En al die geestestoestanden zul je dan ook ervaren in je fysieke bestaan.

Jezus vervolgde met: "Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen."
Daar bedoelde Hij mee: Verzamel schatten met je hemelse bewustzijn, het bewustzijn van liefde en delen en overvloed, het geloof in de macht van iedereen om zijn eigen ervaring vorm te geven en bevrijd te worden.
Hij eindigde met: "Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn." Hiermee wilde Hij duidelijk maken dat het aardse bewustzijn geen vrede geeft, het hemelse wel. Je aandacht is dan gericht op de magazijnen van God, vol met al het goede, met overvloed aan alles wat je nodig hebt voor het leven van je lichaam en voor je menselijk bestaan met de beperkte waarneming daarvan. Wanneer in al je aardse, menselijke behoeften is voorzien, richt je automatisch je aandacht op de goddelijke waarheid en werkelijkheid, het koninkrijk Gods.
Ik hou heel veel van de volgende uitspraak van Jezus: "Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!"
In de nieuwe moderne bijbelvertaling hebben ze het niet begrepen. De vertaling zit er helemaal naast. In de oorspronkelijke vertaling staat het wel goed, nl. "als je oog enkelvoudig is". Jezus wilde de echte Christenen, de goede verstaanders, op het belang van nondualistisch denken wijzen. Als je waarde hecht aan het zogenaamd goede en kwade van het ego leef je in duisternis. Ego heeft verzonnen tegenstellingen gecreëerd om ons in de duisternis van het oordelen te houden. Zogenaamd "goed" versus zogenaamd "kwaad". Wanneer je het dualisme loslaat en de waarden van God toelaat, zal heel je lichaam verlicht zijn.
Sinds ik de Course doe, hebben al vele mensen mij verteld dat ze licht in mij zien. Heel gewone mensen, die daar zeer verbaasd over waren. God heeft hun ogen op dat moment gezegend, denk ik dan. En 's morgens, wanneer ik net wakker ben en in de spiegel kijk, ligt er vaak een felle glans over mijn gezicht die ik zelf kan zien.
Ik heb ook mogen zien dat dat licht potentieel in iedereen is, maar doordat hun oog niet enkelvoudig is, is het licht verduisterd. Maar het is gelukkig al heel helder in zeer velen.

In "Het licht in het Onze Vader" (p.71 e.v.) heb ik de ego-interpretatie van de volgende uitspraak ontmaskerd:
"Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen bgén de mammon."
Hier volgt de tekst:
Over onze houding tegenover de wereld van vorm bestaan allerlei misvattingen. Jezus wees erop dat we niet twee heren kunnen dienen; we kunnen niet God dienen en Mammon. Mammon wordt veelal gezien als de god van de wereld, het materialisme. Maar er is meer aan de hand.

De Mammon vertegenwoordigt het dualisme, het geloof in twee machten van zogenaamd goed en kwaad, versus het geloof in één enkele goddelijke macht. Daarom zei Paulus (I Cor.10:21-22): Gij kunt niet uit de beker des Heren drinken én uit de beker der duivels, gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben én aan de tafel der duivels.
Zij die getuigen van de macht van kwaad zijn in feite aanbidders van datgene waarvan ze zo heftig beweren dat ze het afwijzen. Met schuld overladen mensen hadden een wezen nodig waarop ze hun schuld konden projecteren.

Toen Jezus zei dat het niet mogelijk is om twee meesters te dienen, bedoelde hij dat de materialistische en dualistische visie niet te verenigen is met de spirituele. Hij bedoelde niet dat we in armoede moeten leven of dat de dienst aan God 'versterving' inhoudt. De ware betekenis van versterving is sterven aan het kleine ik; het opgeven van onze eigenwilligheid, eigenwijsheid en eigenmachtigheid en onze angstige gedachten. Deze aanbidding van de Mammon is de gehechtheid aan het ego-bestaan in een wereld zonder God.

In 'the Cup or Monad', onderdeel van het Corpus Hermeticum, wordt gezegd dat al het vergankelijke, al de genoegens die het lichaam lijkt te verschaffen aan hen die geen verband leggen met de keerzijde van de medaille, afgewezen moet worden. Want je kunt niet God en Mammon dienen. Je kunt je niet tegelijk geven aan het vergankelijke en aan het goddelijke. En je kunt het vergankelijke zelf niet beminnen, want het herinnert je aan de kwetsbaarheid waaraan je denkt dat je onderworpen bent.
Wanneer het vergankelijke je niet meer boeit, begin je echt te denken, je denkvermogen wordt dan ontwikkeld en dan is het mogelijk om Kennis te ontvangen.

Je kunt de twee niet verenigen. Het is onmogelijk om het vergankelijke naar God te brengen; en het is onmogelijk om God, het onveranderlijke, te verzoenen met het vergankelijke. God kent het niet, kan het niet kennen en zal het nooit kennen. God kent datgene wat niet bestaat, niet. Het hele concept van vergankelijkheid is Hem vreemd. God is het Goede, en niets anders. En niets anders is kenbaar voor Hem.
Wanneer je je ware aard weer begint te herinneren, zul je eindelijk in staat zijn van je Zelf te houden, want je bent werkelijk beminnenswaard. Wanneer je kiest voor dit Zelf, ga je er echt op vooruit. Het is een voordelige keus. Het maakt een God van je.

De Mammon is al het uiterlijke en vergankelijke, de hele sterfelijke wereld. En niet de gehechtheid aan bezit; dat is een beperkte en, voor het ego, veilige definitie ervan. Annie Rix Militz merkte terecht op in haar boek 'Rijkdom en eer' dat de angst om ten prooi te vallen aan hebzucht, en angst voor verlies en gehechtheid, maakte dat mensen de aangename dingen van de aarde afwezen. Men was bang voor aardse rijkdom en verachtte en veroordeelde het. Maar als je de Hemelse schatten hebt ontvangen, worden de aardse je ook in de schoot geworpen, tenzij je deze doelbewust afwijst. Want voorspoed op aarde weerspiegelt alleen maar de spirituele voorspoed.
God begrijpt onze uitwisseling niet. Toch wordt alles wat we hebben gemaakt gebruikt voor ons bestwil. Daarom kan geld beschouwd worden als één van de zichtbare uitingen van goddelijke voorspoed.

Aardse schatten zijn onpersoonlijk en nuttig. Ze hebben alleen de waarde die wij eraan toekennen. Zij, die de aardse rijkdommen begeren, of ze er nu weinig of veel van hebben, laten zien wat voor hun waarde heeft.

Maar diegenen, die in gedwongen soberheid leven, hechten blijkbaar waarde aan armoede. Onthechting houdt niet in, dat men iets niet moet hebben; men moet leven in het besef alleen afhankelijk te zijn van God.

Ik zal ontvangen wat ik maar vraag.
Ik vraag alleen om wat God me biedt.


We mogen alles hebben. We moeten alleen beseffen, dat de beperkende opvatting van het ego, dat prettige financiële omstandigheden je vrede zouden kunnen geven, ongegrond is. Er zijn vele rijke en zeer rijke mensen, die een gebrek aan innerlijke vrede representeren. Daarom zei Jezus "zoek eerst het koninkrijk Gods en al het andere zal je toevallen". De geestestoestand waarin je in het koninkrijk Gods bent is vredig en onthecht. Je bent dan alleen gehecht aan het goddelijk. In die staat kun je vrede ervaren, ongeacht wat je omstandigheden zijn. En met dat bewustzijn trek je dan automatisch alles aan wat je nodig hebt.

Het is de bedoeling dat we alles hebben voor de avonturen die we willen beleven. En dat is ons reeds gegeven, we hoeven alleen maar onze 'bestelling' te plaatsen. We kunnen God niet commanderen, maar hij wacht erop dat we wat we maar willen, kiezen uit zijn voorraadkamers. In Christus zijn we erfgenaam en alles van onze Vader behoort ons toe.

Je financiële problemen zijn opgelost, als je ervoor kiest. Rijkdommen die niet via het Godsbesef komen, brengen angst voor verlies en zorgen met zich mee. Echte rijkdom is de afwezigheid van geldzorgen. We hebben misschien geen gold card, maar wel een God Card. Wanneer we ons ervan bewust zijn, dat rijkdommen van God komen, kunnen we werkelijk van ze genieten. Ze brengen dan hemelse harmonie en vrede, want ze zijn onbeperkt en universeel. Ze zegenen heel de schepping.

Rijkdom is een geestestoestand. Annie Rix Militz gaf ons de affirmatie dat rijkdommen net zo in je leven zouden moeten circuleren als lucht door de longen. Je moet je echter niet vastklampen aan geld. Je moet geld de vrijheid geven. Je bezit de hele wereld. God regelt al je geldzaken. Je bent niet afhankelijk van werkgevers, de economie, instellingen of de regering of de beurs, je bent alleen afhankelijk van God, ook voor inkomen.
Maar wanneer we beseffen wat God ons echt geeft, zoeken we God niet voor de voordelen die het ons in de materiële wereld oplevert, we zoeken God zoals een minnaar naar zijn geliefde uitkijkt. We snakken naar God zoals iemand die verdrinkt snakt naar lucht. En terwijl we dat doen, worden 'alle dingen ons toegevoegd' en we beseffen dat het God genoegen doet ze ons te geven en zijn dankbaar, zoals we danken voor al Zijn gaven. Maar onze gemoedstoestand is paradoxaal, want we voelen een bepaalde onverschilligheid tegenover het wel of niet komen en blijven van die dingen, omdat we geen gebrek ervaren. Niet alleen ontbreekt het ons aan niets, want God heeft ons alles gegeven, maar we hebben in feite alleen God nodig. Dat is wat we werkelijk willen ervaren. Iets anders is een afleidingsmanoeuvre.

De vraag wordt gesteld hoe het dan komt, dat velen rijk worden zonder acht te slaan op God. Hoe de mens ook aan rijkdommen komt of ze gebruikt, voorspoed is nog steeds de gave van God. Voorspoed is de aanwezigheid van God. In vele beschrijvingen in de Bijbel van het koninkrijk Gods worden voorbeelden van aardse voorspoed en overvloed gebruikt.

Echter, wanneer iemand zich een helder beeld heeft gevormd van datgene wat hij nodig denkt te hebben voor zijn aardse reis en het als verwerkelijkt ziet en wéét dat het verwerkelijkt is, of hij dat nu doet met iets waarvoor hij bang is of iets wat hij graag wil ervaren, dan is dat ook verwezenlijkt. Het kan even duren, afhankelijk van zijn ideeën over de tijd die ervoor nodig is en de wijze waarop het tot stand moet komen. Maar het (on)gewenste is beslist in aantocht.

De voorspoed van de mensen die hun Bron niet erkennen, is echter vergankelijk en brengt geen werkelijke liefde, vrede en vreugde, de ware rijkdommen van de mens. Ze zijn angstig en ontevreden. Ze vereenzelvigen zich met een lichaam en vrezen voor hun leven, hun gezondheid en hun geliefden. Sommige rijke mensen zijn heel ongelukkig, want ze zagen geld als het laatste redmiddel om het geluk te vinden. Dat bleek niet zo te zijn en dan geven ze de hoop op om het ware geluk te vinden. Als zelfs geld je het niet kan geven, wat dan?

Spiritualiteit en ware voorspoed horen bij elkaar. En gehechtheid aan geld of armoede is niet de juiste geesteshouding, want het getuigt van geloof in gebrek. Geld is de wortel van veel goeds; geld is heel spiritueel. Geld is net zoiets als lucht; er is meer dan genoeg van en het staat tot onze beschikking. We hoeven er niets voor te doen. God zorgt voor zijn kinderen en geeft ze alles wat ze nodig hebben voor hun aardse reis.

Blijvend geluk en voorspoed komen tot degenen die hun Bron erkennen en dankbaar zijn voor de gaven die ze hebben ontvangen. En alles is een goddelijke gave, ook de talenten en werkkracht die ons in staat stellen binnen het kader, dat wijzelf gecreëerd hebben, welvaart te ervaren.

Zij die voorspoedig zijn doordat ze hun Bron erkennen, hebben vertrouwen in de toekomst, in zichzelf en in anderen. Ze laten zich leiden door hun innerlijke gids naar die mensen en situaties, die alle betrokkenen harmonie en welvaart brengen. In al hun zaken willen ze alleen datgene wat het beste is voor iedereen. Vanwege hun welwillendheid en de vrede die ze uitstralen zijn ze aantrekkelijk voor anderen. Ze beschikken over het ware 'gezonde verstand', dat niet luistert naar de stem van angst, maar naar die van de goddelijke rede. En die zegt, dat alles hen goed gezind is en alles in hun voordeel uit zal werken, hoe het er ook uit mag zien. God wil dat we gelukkig zijn en geeft ons datgene wat ons werkelijk gelukkig maakt, als we onze wil met die van Hem verenigen en de communicatie herstellen.

Jezus zegt dat het de Vader genoegen doet om ons het koninkrijk te geven, om ons meesterschap te geven over alle beperkingen en moeilijkheden die we zien. Elk gebrek dat we ervaren, hetzij gebrek aan gezondheid of materiële middelen of harmonie, is het gevolg van een schijnbare breuk in communicatie. Dat verhindert dat we op de juiste manier leven en denken. We moeten telkens weer bereid zijn om alles in onze ervaring wat er ook maar tegengesteld lijkt aan God, te laten verwijderen; niet als iets reëels, maar door de leugen ervan te laten vervangen door het begrip, dat God, het goede, alles is. Er is geen God en een tegengestelde, er is alleen maar God!

Als we voedsel nodig zouden hebben, zou dat alleen kunnen bestaan uit de geestelijke gaven van God. Alleen dat kan ons in stand houden. Goddelijke liefde is ons dagelijks brood. En het is er altijd volop, we hoeven het alleen te beseffen en te aanvaarden. En die liefde drukt zich in onze materiële ervaring uit als eeuwig leven, harmonie, geluk, overvloed en welzijn. Het kan ons aan niets ontbreken, ook hier niet, want Liefde onderhoudt ons.Als je je denken meester wordt, word je meester over alles.
Margareth Lee

yvonne winner eurovision
Op de website www.musicdivine.eu over de Motivator van Yvonne Liew-On, vertellen haar clienten vol waardering hoe waardevol ze haar transformerende cursussen en workshops vinden. Zelf heb ik het ervaren als een warm bad van liefdesenergie. Ze verspilt geen tijd aan het herkauwen en analyseren van problemen, want dat is niet de oplossing. Die lossen vanzelf op nadat je geleerd hebt om je vibratie te verhogen en bewuster contact krijgt met je innerlijke Leiding, het Licht in jou dat niet kan doven. Het begin van het einde van alle lijden! Yvonne is een ware Lichtbrenger. Ze baseert de Motivator op de principes van "Een cursus in wonderen".
Luister hier naar 1 van de Courseliederen van Yvonne Liew-On "The Power of Decision"

op haar website musicdivine.eu kun je dit lied ook beluisteren,

evenals het ontroerende The Power of Loveonze producten
Naast de Transformator cursussen te koop bij ons de volgende producten:
MP3 audio "Heel je verleden" met een boekje met de tekst.

MP3 audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".

MP3 audio "de Transformator voor Overvloed en Meesterschap".

Aanbieding: MP3 audio "de Transfornator voor Overvloed en Meesterschap"
samen met de audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".

MP3 audio met Korte Trans4mator meditaties

MP3 audio's met de gesproken tekst van James Allen "Zoals een mens denkt".

Een ebook van James Allen - Van armoede naar macht.

Het ebook van Annie Rix Militz - Rijkdom en eer.

Harrriet Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid als ebook.

Het ebook "De uitweg" door Joseph Benner.

Het ebook van Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld.

Het ebook "De paarse maan" van Deirdre Dorsett, een prachtig plaatjesboek met inspirerende tekst.

Het sprookje "Alex in Elfenland" van Margareth Lee voor kinderen van alle leeftijden, zelfs honderdjarigen.

Een luisterboek met meditaties uit de Meesters van het Verre Oosten op muziek.

Margareth Lee - Het licht in het Onze Vader; de oneindige cursus als ebook en pocketboek.

Wallace Wattles en Margareth Lee - Rijkdom door scheppend denken als ebook en tastbaar boek.


Margareth Liew-On, schrijversnaam Margareth Lee, auteur van
trans4mator.nl


absolute1.net (gratis spirituele ebooks)


cursusinwonderen.nl


spirituele-tuin.nl